Original WWII Dutch NSB letter Friedrich Wilhelm van Bilderbeek

50 

The letter is in used condition and belonged to the authorized representative of the Chief Financial Officer Friedrich Wilhelm van Bilderbeek.
The letter was sent on October 1, 1943 and was intended to inform other NSB members about an collecting for the Jeugdstorm.

‘Collections and raffles by the Jeugdstorm.

Comrade,

I hereby inform you that, in consultation with the central management of the Jeugdstorm, it has been determined that from now on in meetings and gatherings of the N.S.B. no more collections for any purpose concerning the Jeugdstorm may be held.
Also, raffles in any form whatsoever, including those in a closed circle, are prohibited in the future.
In addition, the Jeugdstorm will from now on also refrain from requesting funds for certain purposes from the members at home, unless permission has been granted for this by the Financial Agent van den Jeugdstorm.
That such collection has been approved will become apparent to the members from the relevant collection lists, which the Inners and Insters of the Jeugdstorm must show to the members and which must be signed by the aforementioned Authorized Person.
You are requested to ensure that these regulations are strictly adhered to.

Hou Zee!

The Chief’s Representative for the Treasury.

Bilderbeek’


Friedrich Wilhelm van Bilderbeek was born on September 30, 1880 in Amsterdam and died on December 14, 1944 in Assen.
An interesting letter for the collaboration or NSB collection!

Article number: 8797

 

Originele WWII Nederlandse NSB brief Van Bilderbeek

De brief en foto zijn in gebruikte conditie en behoorde tot de Gemachtigde van de Leider voor de Financien Friedrich Wilhelm van Bilderbeek.
De brief werd verstuurd op 1 oktober 1943 en moest andere NSB leden informeren over collecteren en verlotingen van de Jeugdstorm.

‘Inzamelingen en verlotingen door den Jeugdstorm.

Kameraad, 

Hiermede bericht ik U, dat in overleg met de centrale leiding van den Jeugdstorm werd bepaald,  dat er voortaan in vergaderingen en bijeenkomsten der N.S.B. geen inzamelingen meer voor het een of andere doel den Jeugdstorm betreffende mogen gehouden worden.
Eveneens zijn verlotingen in welken vorm ook, ook die in besloten kring, in het vervolg verboden.
Voorts zal de Jeugdstorm zich voortaan tevens onthouden van het vragen van gelden voor bepaalde doeleinden bij de leden aan huis, tenzij daarvoor door den Financiëel Gemachtigde van den Jeugdstorm toestemming is verleend.
Dat een dergelijke inzameling is goedgekeurd, zal de leden blijken uit de betreffende inningslijsten, welke de Inners en Insters van den Jeugdstorm den leden moeten toonen en welke door voornoemden Gemachtigde moeten zijn onderteekend.
U wordt verzocht er zorg voor te dragen, dat aan deze voorschriften streng de hand wordt gehouden.

Hou Zee!

De gemachtigde van den Leider voor de Financiën.

Bilderbeek’

Friedrich Wilhelm van Bilderbeek werd geboren op 30 september 1880 in Amsterdam en overleed op 14 december 1944 in Assen.
Een interessante brief voor de collaboratie of NSB collectie!

Artikelnummer: 8797

Op voorraad

Categorieën: ,