Original WWII Dutch 34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Nederland flyer – Walcherens dijken vernield!

300 

This Dutch Waffen-SS flyer is in used condition and it is an extremely rare late war flyer that was used to recruit volunteers for the 34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Nederland.
We have been unable to trace the same copy online or in collections, a very rare flyer!

Title: Walcheren’s dikes destroyed!

‘In the first half of October, Anglo-American bombers destroyed several of Walcheren’s dikes over a considerable width. This caused great floods, which are already now causing terrible disasters. Thus the pioneering work of many generations is destroyed with one blow.
So this is what liberation looks like!
In order to avoid their own losses, the Allies are unscrupulously sacrificing the livelihood of their little fellow allies.
With the same intentions they have now begun to recruit Belgians and Frenchmen. Everything, which Radio Orange has promised for four years, now turns out to have been gross deception.
Do you still believe that this station is Dutch?
If so, don’t forget to listen to the argument for the destruction of Walcheren. One will then hear exclusively British and American points of view put forward.
Therefore, break at last with these lies and scams. Turn in to yourselves and defend your country against further destruction.
If you want to save your parents, wife and children from death and misery, sign up urgently for the Landstorm Nederland. You can do that through all Dienstellen des Ersatz-kommandos der Waffen-SS, as well as immediately at the Ersatz-battalion of den Landstorm in Hoogeveen.”

Planes of the British Royal Air Force bombed the dikes of Walcheren during World War II in October 1944. The aim was to secure the Scheldt and thus the port of Antwerp for the supply of Allied troops. Walcheren was flooded for the liberation of Europe.
The first bombardment was carried out on October 3, 1944 on the dike near Westkapelle, in which many residents lost their lives. The last bombardment was on October 24 on the sluice gates at Vlissingen. The inundation of Walcheren was a fact.

This Waffen-SS Landstorm Nederland flyer was probably printed and distributed in a very small print run in late 1944 or early 1945.
A very rare flyer for the collaboration collection or regional collector!

Article number: 10242

 

Originele WWII Nederlandse Waffen-SS 34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Nederland flyer 

Deze Nederlandse Waffen-SS flyer is in gebruikte conditie en het betreft een extreem zeldzaam laat oorlogse exemplaar dat gebruikt werd om vrijwilligers te werven voor de 34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Nederland.
Wij zijn er niet in geslaagd om eenzelfde exemplaar online of in collecties te traceren, een erg zeldzame flyer!

Titel: Walcherens dijken vernield!

 ‘‘In de eerste helft van oktober hebben de Anglo-Amerikaansche bommenwerpers verschillende dijken van Walcheren over een aanzienlijke breedte vernield. Daardoor zijn grote overstromingen veroorzaakt, die thans reeds tot verschrikkelijke rampen leiden. Daarmee wordt de pioniersarbeid van vele geslachten met één slag te niet gedaan.
Zoo ziet de bevrijding er dus uit!
Om eigen verliezen te vermijden, offeren de Geallieerden gewetenloos de bestaansmogelijkheden van hun kleine bontgenooten op.
Met dezelfde bedoelingen zijn zij thans begonnen met het rekruteren van Belgen en Franschen. Alles, wat Radio Oranje vier jaar lang beloofd heeft, blijkt nu grof bedrog te zijn geweest.
Gelooft U nogsteeds, dat deze zender een Nederlandsche is? Zoo ja, vergeet dan niet te luisteren naar hetgeen als argument voor de vernieling van Walcheren wordt aangevoerd. Men zal dan uitsluitend Britse en Amerikaanse gezichtspunten naar voren horen brengen.
Breekt daarom eindelijk met deze leugens en zwendel. Keert in tot Uzelf en verdedigt Uw land tegen verdere vernielingen.
Wanneer U ouders, vrouw en kinderen voor dood en ellende bewaren wilt, meldt U dan met spoed voor den Landstorm Nederland. U kunt dat doen via alle Dienstellen des Ersatz-kommandos der Waffen-SS, alsmede onmiddellijk bij het Ersatz-battalion van den Landstorm in Hoogeveen.”

Vliegtuigen van de Britse Royal Air Force bombardeerden tijdens de Tweede Wereldoorlog in oktober 1944 de dijken van Walcheren. Het doel was de Schelde en daarmee de haven van Antwerpen veilig te stellen voor het aanvoer van geallieerde troepen. Walcheren werd onder water gezet voor de bevrijding van Europa.
Het eerste bombardement werd uitgevoerd op 3 oktober 1944 op de dijk bij Westkapelle, hierbij verloren vele bewoners hun leven. Het laatste bombardement was op 24 oktober op de schutsluizen bij Vlissingen. De inundatie van Walcheren was een feit.

Deze Waffen-SS Landstorm Nederland flyer werd vermoedelijk eind 1944 of begin 1945 gedrukt en verspreid in een zeer kleine oplage.
Een zeldzame flyer voor de collaboratie verzameling of regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 10242

Out of stock

Category: