Original WWII Dutch Waffen-SS volunteer death letter Bunschoten

150 

This Dutch Waffen-SS letter is in good condition and was drawn up for the parents of SS-Sturmmann Jan Vermeer from Bunschoten (Utrecht).
This letter was written on March 20, 1945 in Hengelo.

‘Dear Vermeer family,
I have the difficult task of informing you that your son Jan died on 27.10.44 near Libau for the future of the Greater Germanic Empire.
Also on behalf of the Reichsführer-SS, I offer you my sincere condolences for this sad loss.
The unit to which your son belonged requested that I forward the enclosed letter to you.
It may be a comfort to you that the SS stands behind you at all times and without reservation and considers it its main duty to assist you as much as possible in the difficulties arising from the death of your son.
To my regret, the current traffic difficulties do not allow me to visit you personally.
I therefore ask you, if necessary, to contact my Nebenstelle Utrecht, Maliebaan 15.
This letter also serves as a provisional death certificate.
Heil Hitler
SS-Sturmbahnnführer Laber.’

A unique letter for the Dutch volunteer collection!

Article number: 11356

Originele WWII Nederlandse Waffen-SS vrijwilligers overlijdens brief Bunschoten 

Deze Nederlandse Waffen-SS brief is in goede conditie en werd opgesteld voor de ouders van SS-Sturmmann Jan Vermeer uit Bunschoten (Utrecht).
Deze brief werd opgesteld op 20 maart 1945 in Hengelo.

‘Geachte familie Vermeer,
Op mij rust de zware taak U mede te deelen, dat Uw zoon Jan den 27.10.44 bij Libau voor de toekomst van het Grootgermaanse Rijk gesneuveld is.
Mede namens den Reichsführer-SS betuig ik U bij dit smartelijk verlies mijn oprechte deelneming.
De eenheid, waartoe Uw zoon behoorde, verzocht mij het hierbij ingesloten schrijven aan U te doen toekomen.
Het moge U een troost zijn, dat de SS te allen tijde en zonder voorbehoud achter U staat en het als haar voornaamste plicht beschouwt U bij de moeilijkheden, die zich door den dood van Uw zoon voordoen, zooveel mogelijk ter zijde staat.
Tot mijn spijt laten de huidige verkeersmoeilijkheden niet toe, dat ik U persoonlijk bezoek.
Ik verzoek U derhalve, zich in gevallen tot mijn Nebenstelle Utrecht, Maliebaan 15 te wenden.
Dit schrijven geldt tevens als voorloopige overlijdensacte.
Heil Hitler
SS-Sturmbahnnführer Laber.’

Een unieke brief voor de Nederlandse vrijwilligers collectie!

Artikelnummer: 11356

Out of stock

Category: