Original WWII Dutch Waffen-SS personal letter from SS-Sturmmann Willem van Geelkerken to Ernst Voorhoeve

175 

This personal handwritten Waffen-SS letter is in good condition and is from SS-Sturmmann Willem van Geelkerken who served in the 4. SS-Freiwillige Panzergrenadier-Brigade ‘Nederland’.He wrote this letter to Ernst Voorhoeve.

‘Dear Comrade Voorhoeve,
Enclosed I send you back to you the leader descriptions. I am pleased to have been able to sign the agreement without any reservations.
With heartfelt thanks for your invitation for June 24th, I regret that I cannot accept it, as I have to return to Graz on that very date. I hope to see you often in Graz. Hou Zee! W. Van Geelkerken.’

The letter was written on June 17, 1943.
A very unique letter for collaboration collection!

Article number: 11651

 

Originele WWII Nederlandse Waffen-SS persoonlijke handgeschreven brief van SS-Sturmmann Willem van Geelkerken naar Ernst Voorhoeve

Deze persoonlijke handgeschreven Waffen-SS brief is in goede conditie en is afkomstig van SS-Sturmmann Willem van Geelkerken welke diende in de 4. SS-Freiwillige Panzergrenadier-Brigade ‘Nederland’
Hij schreef deze brief naar Ernst Voorhoeve.

‘Beste Kameraad Voorhoeve,
Ingesloten zend ik u U de leider beschrijvingen terug. Het doet mij genoegen zonder enig voorbehoud de accoordverklaring te hebben kunnen tekenen.
Met hartelijken dank voor Uw uitnodiging voor 24 juni, kan ik tot mijn spijt hieraan geen gevolg geven, daar ik juist op dien datum de terugreis naar Graz moeten aanvaarden. Ik hoop U in Graz nog veel te zien. Hou Zee! W. Van Geelkerken.’

De brief werd geschreven op 17 juni 1943.
Een zeer unieke brief voor collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11651

In stock