Original WWII Dutch NSB letter with photo hand signed by Johan Carp

175 

The NSB letter with photo are in good condition and hand-signed by NSB official Johan Carp.
Johan Carp was born on 13 July 1893 in The Hague and was a personal friend and advisor to NSB leader Anton Mussert.
During the war, Carp was, among other things, very active in guiding the NSB mayors.
After the liberation of the Netherlands, Johan Carp was sentenced to 12 years in prison, but he was released in 1953.
The letter dates from May 4, 1944 and was sent to the NSB mayor of The Hague, H.C. from Maasdijk.

‘Comrade,

By order of the Leader, I turn to you on the following matter.

From a report in the Essener National Zeitung of March 24th. it appears that a commemoration ceremony took place at the University of Oslo to celebrate the second lustrum of the German-Norwegian association.

According to the said report, Dutch honorary guests would also have been present. Since nothing is known about this matter to the Leader, I request that you, insofar as you, in your capacity as chairman of the sister association established here in the Netherlands, are perhaps aware or can ask yourself – to inform me about the question of who received the said Dutch honor. – have been guests and at whose proposal their invitation has been made, as well as about further details which may be known to you in this regard.

If it is possible for you to provide the requested information promptly, this would be greatly appreciated.

Hou Zee!

Head Secretary of State

Carp.’

The letter was hand-signed by Carp.
A unique item for the NSB or collaboration collection!

Article number: 7386

 

Origineel WWII Nederlands NSB document met foto gesigneerd door Johan Carp

De NSB brief met foto zijn in goede conditie en werd met de hand gesigneerd door Johan Carp.
Johan Carp werd geboren op 13 juli 1893 in Den Haag en was een persoonlijke vriend en adviseur van NSB leider Anton Mussert.
Tijdens de oorlog was Carp onder andere zeer actief in het begeleiden van de NSB burgemeesters.
Na de bevrijding van Nederland kreeg Johan Carp 12 jaar gevangenis straf maar in 1953 kwam hij vrij.
De brief dateert van 4 mei 1944 en werd verstuurd naar de NSB burgemeester van Den Haag, H.C. van Maasdijk.

‘Kameraad,

In opdracht van den Leider wend ik mij terzake van de volgende aangelegenheid tot U.

Uit een bericht in de Essener National Zeitung van 24 maart j.l. is gebleken, dat aan de universiteit v an Oslo een herdenkingsplechtigheid heeft plaats gehad ter viering van het tweede lustrum van de Duitsch-Noorsche vereninging. 

Volgens bedoeld bericht zouden daarbij ook Nederlandsche eere-gasten aanwezig zijn geweest. Daar omtrent deze aangelegenheid den Leider niets bekend is, verzoek ik U voor zoover u in uw hoedanigheid van voorzitter der hier te lande gevestigde zustervereeniging dienaangaande wellicht op de hoogte zijt of zich kunt stellen – mij in te lichten omtrent de vraag wie de bedoelde Nederlandsche eere-gasten zijn geweest en op wiens voorstel hun uitnodiging heeft plaats gehad, zoomede omtrent verdere bijzonderheden, welke U te dezer zake bekend mochten zijn.

Indien het  U mogelijk is op de gevraagd inlichtingen spoedig te verstrekken, zou dit op hoogen prijs worden gesteld.

Hou Zee! 

Hoofd Secretarie van Staat

Carp.’

De brief werd door Carp met de hand gesigneerd.
Een uniek item voor de NSB of collaboratie collectie!

Artikelnummer: 7386

Uitverkocht

Categorie: